حافظ خودمونی، غزل ۵۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.