حافظ خودمونی، غزل ۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.