حافظ خودمونی، غزل ۶۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.