حافظ خودمونی، غزل ۶۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.