حافظ خودمونی، غزل ۶۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.