حافظ خودمونی، غزل ۶۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.