حافظ خودمونی، غزل ۶۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.