حافظ خودمونی، غزل ۶۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.