حافظ خودمونی، غزل ۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.