حافظ خودمونی، غزل ۷۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.