حافظ خودمونی، غزل ۷۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.