حافظ خودمونی، غزل ۷۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.