حافظ خودمونی، غزل ۷۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.