حافظ خودمونی، غزل ۷۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.