حافظ خودمونی، غزل ۷۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.