حافظ خودمونی، غزل ۷۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.