حافظ خودمونی، غزل ۷۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.