حافظ خودمونی، غزل ۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.