حافظ خودمونی، غزل ۸۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.