حافظ خودمونی، غزل ۸۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.