حافظ خودمونی، غزل ۸۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.