حافظ خودمونی، غزل ۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.