حافظ خودمونی، غزل ۹۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.