حافظ خودمونی، غزل ۹۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.