این‌جا کسی است پنهان مانند قند در نی: تاثیر مثنوی مولانا بر منظومه‌های عرفانی پس از خود (رباب‌نامه، دفتر هفتم مثنوی، اسرالشهود و طاقدیس)

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

 

توضیحات

کتاب این‌جا کسی است پنهان مانند قند در نی: تاثیر مثنوی مولانا بر منظومه‌های عرفانی پس از خود (رباب‌نامه، دفتر هفتم مثنوی، اسرالشهود و طاقدیس) را نشر خاموش در ۶۱۴ صفحه در قطع رقعی و با جلد گالینگور  و شومیز منتشر کرده است.

عبدالمجید یوسفی‌نکو در کتاب این‌جا کسی است پنهان مانند قند در نی در تلاش است تا تاثیری که مثنوی معنوی مولانا بر آثار پس از خود گذاشته است را بیابد و آن در اثر شاعرانی که پس از مولانا در قرن‌های هفتم تا سیزدم مثنوی سروده‌اند، می‌جوید. کتاب این‌جا کسی است پنهان مانند قند در نی چهار اثر عرفانی بعد از مثنوی معنوی را انتخاب کرده است: رباب‌نامه از سلطان‌ولد، پسر مولانا. دفتر هفتم مثنوی از شاعری گمنام که در قرن نهم سروده شده است. اسرار الشهود از شمس‌الدین محمد لاهیجی که شارح گلشن راز بوده است. و در نهایت طاقدیس از ملا احمد نراقی.

 

جملاتی از کتاب:

از میــان شــاعران و عارفانــی کــه پــس از مولــوی بــه عرصــۀ وجــود پــا نهاده‌انــد، نخســتین کســی کــه جــرأت کــرد در شــعر تعلیمــی صوفیانــه، شــیوۀ مثنــوی وی را سرمشــقی بــرای خــود ســازد، فرزنــد ارشــدش، بهاءالدیــن محمد، مشــهور بــه سـلطان ولد بـود. پس از او، احمـد رومـی از معاصـران سـلطان‌ولد، پـاره‌ا‌‌ی از آرا و اندیشـه‌های عرفانـی را بـا ابیـات مثنـوی در منظومـە دقایق‌الحقایــق کــه آن را در ۸۰ فصــل و بــه ســال ۷۲۰ هجــری ســروده اســت، تسـنید میکنـد. ایـن اثـر بـه علت قـرب زمانـی آن بـا دورۀ حیـات مولـوی، یکـی از منابـع اصیـل در شـناخت مولاناسـت.

ایــن شــیخ احمــد رومــی اثــر دیگــری بــه نــام دقایق‌الطریــق، بــه همیــن ســبک و سـیاق دارد؛ کـه آن را پنـج سـال پـس از کتـاب پیشـین، سـروده اسـت. او عـلاوه بـر اســتفاده از آیــات و احادیــث، پــاره‌ای از داســتانهای مثنــوی را در اثــر خــود آورده اســت. ایــن کتــاب در ســال ۱۳۷۸خورشــیدی، در انتشــارات روزنــه و بــا تصحیــح محسـن کیانـی بـه چـاپ رسـیده اسـت. عبدالحسـین زرینکـوب کتابهـای احمـد رومــی را به‌درســتی، تقریــر و تفســیر مثنوی‌هــای ولـــدی دانســته اســت و ایــن آثـــار را ماننـــد آثـــار ولـــد، متضمن لطایــف و اســرار بدیــع قابــل ملاحظــه‌ای نمیدانــد.

توضیحات تکمیلی

ناشر

تعداد صفحه

قطع

نوع جلد

شمارگان

شابک

نوبت چاپ

سال چاپ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “این‌جا کسی است پنهان مانند قند در نی: تاثیر مثنوی مولانا بر منظومه‌های عرفانی پس از خود (رباب‌نامه، دفتر هفتم مثنوی، اسرالشهود و طاقدیس)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.